Menu
Workshop Od srdce k tělu

Od srdce k tělu:

Workshop k sexuální asistenci s Catherine Diserens

Datum: 24. – 26. 8. 2015 – 3 dny, 24 hodin.
Výuka probíhala vždy od 9:00 do 17:00.


Obsah workshopu:

• Lidská sexualita všeobecně a v souvislosti s postižením (genitální a vztahová sexualita) a co v oblasti sexuality znamená slovo „tabu".
• Specifika sexuality u určitých typů postižení: například u autistů, ale také u osob s Downovým syndromem, atd. a také u fyzických postižení (nervové snížení motoriky, myopatie, atd.).
• Pohled na život ve dvou, o samotě, na citový a milostný život, antikoncepce, masturbace, oslava uznání páru, rodičovství, sexuální zneužívání atd.
• Sexuální asistence: její historie, jakým způsobem vybírat osoby, které se chtějí stát sexuálními asistentkami a asistenty, obsah vzdělávání, supervize sexuální asistence, jaké jsou požadavky osob s postižením, čas, vyhrazený pro sexuální asistenci, cena, příprava pro návštěvu sexuální asistentky nebo sexuálního asistenta.
• Školení se bude skládat z odborně zaměřených ztvárnění situací, popisů z praxe a reflexe reálných situací, instruovaných cvičení zaměřených na určitá témata (vlastní zkušenost) a rozhovorů (otázek, diskusí).

Komu je program určen?

Vzdělávací workshop je určen pro zájemce a zájemkyně o téma sexualita u osob s hendikepem, pro osoby, které pracují s osobami s hendikepem, či mají zájem s nimi pracovat.

Cíle workshopu?
• Analyzovat možné projevy (a rozvoj) lidské sexuality, s cílem lépe pochopit důležitost citového a sexuálního doprovodu pro osoby s postižením, a obzvláště pak důležitost sexuální asistence.
• Objevovat různé citové a sexuální projevy osob s postižením s rozlišením jednotlivých typů postižení: mentální postižení, fyzické postižení, psychické postižení. Sexuální asistence se NEHODÍ pro všechny typy postižení!
• Přijmout fakt, že některé postižené osoby nevyjadřují své potřeby a požadavky stejným způsobem, jako my a připustit, že je možné prožívat sexualitu netypickými způsoby! Například u lidí s autismem nebo také u osob s kombinovaným postižením, atd. Masturbace za pomoci nábytku, nebo stimulace penisu elastickými pomůckami (namísto rukou) je často jediné možné řešení!
• Naučit se sdílet názory a pohledy na tuto citlivou tématiku mezi profesionály a profesionálkami a rodiči. Pochopit, proč nejsou rodiče, co se týká sexuality jejich syna nebo dcery vždy zcela otevřeni, a tím méně pak naklonění otázce sexuální asistence.
• Přizpůsobit své reakce, aniž bychom postiženého/postiženou ponižovali. Respektujme je v té oblasti, ve které nás mohou něčemu naučit.
• Uvědomit si, že nelze najít VEŠKERÉ odpovědi. Ale mezi ničím a vším vidíme, že existují konkrétní uskutečnitelné kroky (v ústavech, v rodinách i samostatně)Catherine Diserens


Jsem trenérem se specializací na sex-pedagogiku. Pracuji jako profesionál v soukromé praxi (18 let) v oblasti emocionální, intimní a sexuální poradneství a asistence u osob s hendikepem. Naší zemí jsem zrovnoprávněna jednat v rámci organizace Health Service (FS), takže se věnuji určování hlavních směrů v oblasti sexuální výchovy pro děti/dospívající. Zabývám se také vzděláváním dospělých. Program vzdělávání dospělých, který řídím, se jmenuje „Sdrcem k tělu“ a obohatila jsem ho o tři úrovně rozvoje a připojila praktický modul s názvem "Sexuální dovednosti speciální vzdělávání".

V minulosti jsem dva roky pracovala jako expertka v Radě Evropy pro prevenci sexuálního zneužívání a jako expertka pro oblast zdravotního postižení (BSV mandát 1999-2002). Jsem členem řídícího výboru a vědeckého výboru CAS a DAS sexuálního zdraví ve spolupráci s univerzitami v Lausanne a Ženevě a vysoké školy sociální práce v Ženevě (HES - SO) a prezidentka švýcarské Romande SEHP sexuality Pluriels handicapy (www.sehp.ch).

Definice sexuálního zdraví:

WHO 1975

Sexuální zdraví vychází z propojení tělesné, citové, intelektuální a sociální stránky sexuálního subjektu, jehož výsledkem je obohacení a rozvinutí lidského jedince, komunikace a lásky.

WHO 2002

Sexuální zdraví je stav fyzické, emoční, duševní a sociální pohody ve vztahu k sexualitě. Nejde tedy o pouhou absenci nemocí, poruch nebo vad.
Sexuální zdraví je podmíněno pozitivním a ohleduplným přístupem k sexualitě i sexuálním vztahům a zároveň možností zažívat příjemný a bezpečný sex bez hrozby nátlaku, diskriminace nebo násilí. Nastolení a zachování sexuálního zdraví jednotlivce závisí na ochraně jeho sexuálních práv.

Sexuální práva:

Sexuální práva se řadí k lidským právům, která už jsou obsažena v národních legislativách, mezinárodních dokumentech vztahujících se na lidská práva i dalších textech vytvořených na základě širokého konsenzu.
K těmto právům, kromě dalších práv přiznaných všem jednotlivcům bez jakéhokoli omezení, diskriminace nebo násilí, patří:

• právo těšit se z nejlepšího možného sexuálního zdravotního stavu, a to zejména díky přístupu ke specializovaným zdravotnickým službám zaměřeným na sexuální zdraví a reprodukci;
• právo požadovat, obdržet a předávat informace vztahující se k sexualitě;
• právo na sexuální výchovu;
• právo na respektování tělesné integrity;
• právo na výběr partnera;
• právo zvolit aktivní nebo neaktivní sexuální život;
• právo na konsenzuální sexuální vztahy;
• právo na konsenzuální sňatek;
• právo rozhodnout se mít nebo nemít děti, a to kdykoli podle vlastního uvážení;
• právo na uspokojivý a příjemný sexuální život bez rizika.
Zodpovědně požívat lidských práv znamená respektovat práva ostatních.

Deklarace sexuálních práv podle světové asociace sexuálního zdraví:

Sexualita je nedílnou součástí osobnosti každé lidské bytosti. Její plné rozvinutí závisí na uspokojení základních lidských potřeb, jako je touha po doteku, intimita, citové vyjadřování, potěšení, něha a láska. Sexualita vychází z interakce mezi jednotlivcem a sociálními strukturami. Plné rozvinutí sexuality je základem individuální, mezilidské a sociální pohody. Sexuální práva patří k univerzálním lidským právům založeným na osobní svobodě, důstojnosti a rovnosti všech. Jelikož zdraví představuje základní lidské právo, musí být i sexuální zdraví základním lidským právem. V rámci zajištění zdravého rozvoje sexuality lidských jedinců i společnosti je nutné uznávat, podporovat, respektovat a bránit všemi společenskými strukturami i prostředky následující sexuální práva. Sexuální zdraví je výsledkem společenského uznání, respektu a uplatňování těchto sexuálních práv.

• Právo na sexuální svobodu. Díky sexuální svobodě mohou jednotlivci cele a úplně vyjadřovat svůj sexuální potenciál, aniž by byli vystaveni jakékoli formě sexuálního nátlaku, vykořisťování či zneužívání, a to vždy a ve všech fázích života.
• Právo na sexuální autonomii, sexuální integritu a bezpečnost sexuálního těla. Toto právo znamená schopnost autonomně rozhodovat o vlastním sexuálním životě na základě osobní a sociální etiky. Zároveň zahrnuje oblast kontroly nad vlastním tělem a potěšení z něj bez hrozby mučení, zmrzačení nebo násilí jakéhokoli druhu.
• Právo na soukromý sexuální život. To znamená právo na individuální intimní rozhodnutí a chování v rozsahu, který nezasahuje do sexuálních práv ostatních osob.
• Právo na sexuální rovnost. To znamená svoboda zbavená veškerých forem diskriminace bez ohledu na pohlaví, předsudky, sexuální orientaci, věk, rasu, sociální třídu, náboženství nebo fyzické či emoční postižení.
• Právo na sexuální potěšení. Sexuální potěšení, včetně autoerotiky, je zdrojem fyzického, psychologického, intelektuálního a duševního blaha.
• Právo na vyjádření sexuálních emocí. Sexuální projev je více než pouhé sexuální potěšení nebo sexuální akt. Jednotlivci mají právo vyjádřit svou sexualitu prostřednictvím komunikace, dotyku, citových projevů a lásky.
• Právo na zcela svobodné sexuální sdružování. To znamená, že každý má možnost uzavřít či neuzavřít sňatek, rozvést se nebo vstoupit do jiného druhu zodpovědného sexuálního svazku.
• Právo na svobodnou a zodpovědnou volbu v oblasti reprodukce. Tím je myšleno právo rozhodnout o tom, zda mít nebo nemít děti, o počtu dětí a intervalech mezi nimi, a také právo na plný přístup k prostředkům regulujícím plodnost.
• Právo na vědecky podložené informace z oblasti sexuality. Toto právo znamená, že informace získané v rámci etického a svobodného vědeckého výzkumu v oblasti sexuality musí být široce dostupné na všech úrovních společnosti.
• Právo na úplnou sexuální výchovu. Jedná se o trvalý proces, který začíná při narození, trvá celý život a týká se všech společenských institucí.
• Právo na sexuální zdravotní péči. Sexuální zdravotní péče zahrnuje prevenci a léčbu veškerých sexuálních nedostatků, problémů a poruch.

Sexuální práva jsou základními a univerzálními právy jednotlivce.

Převzato ze stránek www. sexualniasistence.org
© 2021